Algemene voorwaarden bedrukjebril.nl

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van www.bedrukjebril.nl , gevestigd te Beuningen, met KVK nummer 61377031.

Uijt den Boogaard Dienstverlening is de bedrijfsnaam, www.bedrukjebril.nl is een handelsnaam van Uijt den Boogaard Dienstverlening.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrukjebril.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrukjebril.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrukjebril.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van bedrukjebril.nl  zijn vrijblijvend en bedrukjebril.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bedrukjebril.nl. bedrukjebril.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bedrukjebril.nl dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden via Ideal, Mister Cash, bankoverschrijving (vooraf) en Paypal. Bestellen op rekening is helaas (nog) niet mogelijk. Ons bankrekeningnummer is NL84RABO0191877832 t.a.v. Uijt den Boogaard dienstverlening. Onze BIC code is RABONL2U. Vermeld altijd het betreffende ordernummer bij de betaling.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door bedrukjebril.nl.

3.4 Wederverkopers,handelaren kunnen direct inkopen bij bedrukjebril.nl offertes zijn 30 dagen geldig. Betalingen geschieden vooraf gedaan te worden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door bedrukjebril.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het moment van aflevering aan u.

4.3 De levering zal via PostNL plaatsvinden. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender te sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker, brievenbuspost valt hier  buiten!

4.4 Rembourlevering is helaas (nog) niet mogelijk.

4.5 De verzendmethode is als volgt:

1] Tot en met 4 brillen briefpost gratis in Nederland (België + € 2,50)

2] Bij meer dan 4 brillen pakketpost gratis in Nederland (België + € 2,50)

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan bedrukjebril.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Op dit moment worden de brillen bedrukt. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door bedrukjebril.nl  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Bedrukjebril.nl garandeert niet dat de door u aangeleverde ontwerpen en de door bedrukjebril.nl aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, na te gaan of het ontworpen artikel, inbreuk maakt op het merk of logo van een derde partij. Het gebruiken van logo's of namen van derden, waarop men geen rechten verleend heeft gekregen, is niet toegestaan en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Bedrukjebril.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze namen, logo's of ontwerpen en neemt geen verantwoordelijkheid voor schade die hieraan verbonden is.

6.3 Wij leveren geen originele merken: wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd zijn op het design van bekende merken. Volgens de wet is dit toegestaan.

Hoewel onze zonnebrillen in stijl en kwaliteit vergelijkbaar zijn, zijn het niet de authentieke of echte zonnebrillen van de merknamen op geen manier aangesloten bij, of vertegenwoordigt, geassocieerd, of gesponsord door zonnebrillen van Armani,Persol,Carerra,Rayban,Chloé,Paul Frank, Ralph Lauren, Gucci,Dolce Gabana, Tom Ford,Cartier, Prada, of een ander vermelde merknaam of haar producten. Wij stellen niet dat onze zonnebrillen origineel ook stellen we niet dat het exacte kopieën zijn. Daarom overtreden wij geen auteursrecht wetten. Wij stellen dan ook dat wij een merknaam vergelijken met de stijl van brillen die wij verkopen. Wij vragen eenvoudig de consumenten om kwaliteit & prijs van de bovengenoemde merken bij van ons te vergelijken. Om het even welke verwijzing naar merknamen of "Merknaam style" wordt gemaakt geldt strikt voor vergelijking.

Ook, laat het U weten dat deze website geen binding heeft, niet wordt geassocieerd of door om het even welk van deze merken gesponsord. Wij vragen eenvoudig de consument om de prijs en de kwaliteit van de zonnebril van het merk bij bedrukjebril.nl te vergelijken. Als u een authentiek, origineel, of de echte geregistreerde zonnebril van de merken zou willen, gelieve deze te kopen van bij een erkende handelaar. Als u een zonnebril wilt van een goede kwaliteit en met een betaalbare prijs wilt, koop dan bij ons. Wij vragen alleen om onze prijzen en kwaliteit met de merken te vergelijken. Om het even welke verwijzing naar de merknaam is strikt voor vergelijking. Wij weten dat u met onze uitzonderlijke zonnebrillen erg tevreden zult zijn

 

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u bedrukjebril.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bedrukjebril.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde min verzendkosten daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u niet het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan bedrukjebril.nl te retourneren. Dit omdat de producten speciaal voor u geassambleerd worden. Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd. Wij kunnen geen garanties afgeven over de aflevering via de brievenbus.

7.4 bedrukjebril.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld, als er bij een afnemer een oogontsteking dan wel enigerlei andere oogziekten is ontstaan.

7.5 bedrukjebril.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld, als er bij een afnemer een huideritatie dan wel enigerlei andere irritaties ontstaan.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien bedrukjebril.nl  producten aan de afnemer levert, is bedrukjebril.nl  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop bedrukjebril.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De producten worden speciaal voor de klant ontworpen. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door bedrukjebril.nl  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door  bedrukjebril.nl  in behandeling te worden genomen.

8.2 De garantie op alle producten die bedrukjebril.nl levert, is 14 dagen. Dit geldt alleen op aantoonbare fabricagefouten. Krassen op glazen en gebroken brillen, vallen niet onder garantie. Schanieren die aan de bril vastzitten en die niet meer werken en er aantoonbare schade zichtbaar is door middel van onbehoorlijk gebruik vallen niet onder garantie.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bedrukjebril.nl  dan wel tussen bedrukjebril.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en bedrukjebril.nl, is bedrukjebril.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bedrukjebril.nl

9.2 bedrukjebril.nl streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. bedrukjebril.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bedrukjebril.nl  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bedrukjebril.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  bedrukjebril.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan bedrukjebril.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is  gerechtigd bedrukjebril.nl aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan schriftelijk bedrukjebril.nl opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer bedrukjebril.nl  door korte of gedurende langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bedrijfsnaam deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of mochten enige andere overeenkomst met  bedrukjebril.nl in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bedrukjebril.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 bedrukjebril.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 bedrukjebril.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten.

 

Artikel 13.Toepasselijk Recht

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle aan de koper geleverde producten blijven eigendom van bedrukjebril.nl tot het moment van de volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

 

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1 Bedrukjebril.nl behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door bedrukjebril.nl verstrekte stukken waaronder adviezen, tekeningen, foto's enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de koper. Koper mag de merken van bedrukjebril.nl niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

 

Artikel 16. Couponcode

16.1 Op het gebruik van copuoncodes zijn de algemene voorwaarden van bedrukjebril.nl van toepassing. Bij twijfel behoud bedrukjebril.nl zich het recht om de couponcode/korting te weigeren. De couponkorting is niet inwisselbaar voor contant geld. De couponcode heeft een uniek nummer, dit nummer wordt door bedrukjebril.nl 1-malig uitgegeven.

 

Artikel 17. Geschillen beslechting

17.1 Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 18. Betalings voorwaarden

18.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 1 dag na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL08INGB0006592675 [ING Bank] ten name van HELI Business te Ewijk. Pas na betaling kunnen wij de custom-made producten produceren. Hier kunnen afwijkende afspraken voor gelden.

18.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van bedrukjebril.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. bedrukjebril.nl is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

18.3 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

18.4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Bedrukjebril.nl is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

 

Eigen T-shirts ontwerpen

Bedruk ook
je shirt! Ontwerp het hier!
Polariserende Zonnebrillen Koop je Zonnebrillen