Betalings voorwaarden

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 1 dag na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL84RABO0191877832 [RABO Bank] ten name van Uijt den Boogaard dienstverleneing te Beuningen.Voor klanten uit het buitenland: Onze BIC-code is RABONL2U. Pas na betaling zullen wij overgaan tot het produceren van uw custom-made producten. Hier kunnen afwijkende afspraken voor gelden.
   
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van bedrukjebril.nl op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. bedrukjebril.nl is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
   
 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
   
 4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Bedrukjebril.nl is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
   
 5. De rechter te Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en bedrukjebril.nl kennis te nemen. 

Eigen T-shirts ontwerpen

Bedruk ook
je shirt! Ontwerp het hier!
Polariserende Zonnebrillen Koop je Zonnebrillen